Den russiske barnehagen

Russiskspråklig barnehage i Oslo – Русский детский сад в Осло

Vedtekter
Устав

VEDTEKTER FOR DEN RUSSISKE BARNEHAGEN

§ 1 Eierforhold

Barnehagen eies av Rysstad Drift.

§ 2 Formål

Barnehagen skal drives i samsvar med

  • Lov om barnehager
  • Forskrifter og retningslinjer fra Barne- og familiedepartementet
  • Barnehagens egne vedtekter, årsplaner og budsjetter

Barnehagen skal i nært samarbeid med barnas hjem gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter som fremmer sosial utvikling, toleranse og harmonisk vekst i personligheten. Barnehagen skal legge vekt på utvikling av russisk og norsk språkkunnskaper og forståelse av den russiske kulturen i tillegg til den norske kulturen.

§ 3 Forvaltning

Styret i Rysstad Drift er barnehagenes fremste forvaltningsorgan. Det planlegger og vedtar utbyggingsprogram og fastsetter vedtekter og forskrifter for driften.

Styret skal godkjenne:

  • Tilsettinger av fast personell
  • Budsjetter
  • Regnskap og årsberetning

§ 4 Opptak

Opptak i barnehagen går gjennom Alna bydels samordnede opptakssystem og i henhold til gjeldende reglement gitt av bydelen.
Ved tildeling av plass betales det et depositum per barn. Depositumet tilsvarer en måneds foreldrebetaling og er ikke rentebærende. Depositumet skal plasseres på særskilt konto.

§ 5 Oppsigelse

Barnehageplasser kan gjensidig sies opp slik at den opphører med to måneds varsel regnet fra den første i påfølgende måned. Dersom et barn skal slutte etter 31.mai må det betales ut juni og juli måned. Oppsigelsen skal gis skriftlig.

§ 6 Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen (kontingenten) fastsettes av styret. Det betales for 11 måneder i året. Moderasjonsordninger skal følges. Kontingenten betales forskuddsvis og forfaller til betaling den 1. hver måned. Manglende foreldrebetaling medfører tap av rett til barnehageplass.

§ 7 Mat

Matpenger er ikke inkludert i den månedlige kontingenten og må betales i tillegg. Det skal være 3 måltider i barnehagen per dag som består av grøt/musli til frokost, variert lunch og frukt/brød som ettermiddagsmat. Beløpet fastsettes av styret i Rysstad Drift slik at det dekker innkjøpsutgifter.

§ 8 Åpningstider

Barnehagen er åpen alle ordinære arbeidsdager i året. Barnehagenes daglige åpningstid er 08:00-16:45. For feriebeskrivelse se § 9.

De fastsatte åpningstider må respekteres. Styret i Rysstad Drift fastsetter et gebyr per tilfelle ved for sen henting.

§ 9 Ferie

Barnehagen holdes stengt tre uker i juli i fellesferien, mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken og i hele romjulen.

§ 10 Planleggingsdager

Barnehagen er også stengt på barnehagenes planleggingsdager, fem ganger i året.

§ 11 Helsemessige forhold

Før et barn begynner i barnehagen skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan slik erklæring gis av barnets foreldre/foresatte.

Hvis et barn er syk, eller har fravær av andre grunner, må beskjed gis til barnehagen. Syke barn må holdes hjemme på grunn av smittefaren. Hvis barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, må det holdes hjemme.

§ 12 Arealutnytting

Departementets veiledende normtall skal gjelde for barnas leke- og oppholdsareal.

§ 13 Ansvar

Styret i Rysstad Drift har det overordnede ansvaret for barnehagens økonomi og drift.

Foreldrene har ansvaret for bringing og henting av barna. Den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate barne før den har vært i kontakt med personalet. Medbrakte eiendeler har personalet ikke ansvar for.

Personalet har ansvaret for barna den tiden de er i barnehagen. De ansatte i barnehagen skal ikke ta barna med som passasjerer i egen bil eller offentlig transportmiddel uten foreldrenes skriftlige samtykke. Barnehagen har ikke opprettet forsikring for barna.

§ 14 Internkontroll

Barnehagen skal til enhver tid kunne vise til dokumentasjon av oppdatert internkontrollsystem som er i henhold til enhver tids gjeldende lover og forskrifter.

§ 15 Endringer

Styret i Rysstad Drift kan endre vedtektene med en måneds varsel.


Leave a Reply